معناشناسی در زمانی واژه کتاب در قرآن
63 بازدید
محل نشر: دو فصلنامه قرآن شناخت شماره 7 سال چهارم شماره اول بهار و تابستان 1390
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده «کتاب» یکی از واژگان کلیدی قرآن است. پژوهش حاضر بر آن است مفهوم کتاب را با روش تحلیل درزمانی بررسی کرده و به جایگاه و معانی دقیق آن در سیستم معنایی قرآن دست یابد. نوشتن و نوشته معنای حقیقی کتاب است و کاربرد آن در معانی دیگر چون دوختن، قضا، تقدیر مجاز می‌باشد. کتاب در دوره جاهلی بر نوشتن، نوشته، نامه مکتوب و کتاب‌های آسمانی اطلاق شده است. زبان شناسان کتاب را واژه قرضی می‌دانند و برآنند که در اصل به معنای نوشتن و نوشته بوده است. کتاب در زبان قرآن توسعه معنای یافته علاوه بر نوشتن و نوشته بر مرتبه‌ای از علم الهی، قوانین تکوینی و تشریعی و نامه اعمال انسانها نیز اطلاق گردیده است. واژه کتاب در اثر باهم‌آیی با مفاهیم دیگر از صبغه معناشناختی خاصی بر خوردار گردیده و پیوند عمیقی با مبدأ وحی و غایت و هدف آن پیدا کرده است. کلید واژه‌ها: کتاب،انضمام، نوشتن، معناشناسی درزمانی، علم الهی،‌ قوانین تکوینی و تشریعی