بررسی قلمرو موضوعی قرآن با رویکرد برون دینی
55 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده کشف جامعیت قرآن یکی از مباحث ریشه و اساسی در قرآن شناسی است که به روشهای گوناگون مورد مطالعه قرار گرفته است این مقاله برآن است که با بهره گیری از روش تحلیلی با رویکرد انتقادی روشهای بیرون متنی کشف قلمرو موضوعی قرآن را مورد بررسی و نقد قرار دهد. ساحت موضوعی قرآن با روش‌های زیر قابل بررسی است: 1. کشف ساحت موضوعی قرآن از طریق دستیابی به قلمرو نیاز بشر به وحی الهی که با روشهای گوناگون انجام شده است و متقن ترین دلیل در این باب تکیه بر حکمت الهی و زندگی جاودانه و سعادت ابدی انسان است و ثابت می¬کند که آنچه در راستای هدایت انسان قرار می¬گیرد در قرآن کریم مطرح شده است. 2. بررسی ساحت موضوعی قرآن از طریق بررسی قلمرو فهم. در این بخش دیدگاه کسانی که فهم هر معرفتی از معارف وحیانی را وابسته به تمام معارف بشری می‌دانند مورد نقد قرار گرفته است برای کشف ساحت موضوعی قرآن باید قلمرو معارف بشری را تحدید کرد. 3. کشف ساحت موضوعی قرآن از طریق دستیابی به قلمرو انتظار بشر از وحی (با رویکرد پسا متنی و انسان شناسی تجربی) در این بخش رویکرد حد اقلی که تحدید ساحت موضوعی قرآن را صرفا در حیطه انتظارات مفسر قابل بازیابی و بازخوانی می داند و آن را به مسائل مربوط به آخرت محدود میداند مورد نقد قرار گرفته است و نظریه اعتدالی که قرآن را تأمین کننده سعادت دنیوی و اخروی انسان می داند با دلیل اثبات شده است. کلید واژه: جامعیت، ساحت موضوعی قرآن، قلمرو انتظار بشر، فهم متن، ضروت وحی