مکتب تفسیری قرآنیون با تأکید بر آرای غلام احمد پرویز
65 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: جامعه المصطفی العالمیه
نام استاد/نام دانشجو : سید نعیم الحسن نقوی
مکتب تفسیری قرآنیون با تأکید بر آرای غلام احمد پرویز این پژوهش مشتمل بر یک مقدمه، پنج فصل و نتیجه گیری می باشد و پرسش اصلی آن این است که مکتب تفسیری قرآنیون چیست؟